Header image

Het succes van een implantologische behandeling wordt bepaald door de behandelplanning. Die planning wordt weer gestuurd door het prothetische eindresultaat dat de tandarts al in het beginstadium voor ogen moet staan. De visualisering van de eindsituatie aan het begin van de behandeling is mogelijk dankzij de CT-scan en imaging programma’s.

 
Het begint allemaal met de hulpvraag van de patiënt. Is die wat betreft het implantologisch gedeelte relatief eenvoudig, dan hoeft voor de planning geen Cone Beam CT-scan gemaakt te worden. De nadelen van extra röntgenbelasting en van extra kosten voor een 3D-planning wegen in geval van bijvoorbeeld een solitair implantaat in de niet-esthetische zone meestal niet op tegen de voordelen van zo’n planning. Die voordelen zijn er zeker wel. Volgens tandarts-implantoloog Halrin Djamaludin, werkzaam bij Ivory & Ivory te Nieuwegein, is een planning met een CBCT en een geavanceerd programma als SimPlant Pro van Materialise voor implantaatgedragen constructies in de edentate bovenkaak eigenlijk onmisbaar. Ook in geval er in de esthetische zone wordt geïmplanteerd biedt zo’n planning waardevolle extra informatie. En is het vanwege de nervus in de onderkaak risicovol om te implanteren, dan is een digitale planning op basis van een CBCT eveneens nodig. Bij Ivory & Ivory staat Djamaludin een CBCT ter beschikking, evenals het planningsprogramma Simplant Pro. Dat komt de kwaliteit van de implantologie zeer ten goede.


Scanguide
Neem de casus van de man met een desolaat onderfront tegenover een betande bovenkaak met gedateerd kroon- en brugwerk. In eerste instantie wordt het implantologisch plan beperkt tot de onderkaak, want de patiënt wil de situatie in de bovenkaak vooralsnog niet gewijzigd hebben. Dat plaatst de tandarts-implantoloog voor planningsproblemen. Hoe zijn de implantaten in de onderkaak het best te positioneren tegenover de bestaande bovenconstructies? Hoeveel implantaten zijn er nodig? Is er voldoende bot om in te kunnen implanteren? Om in een casus als deze een goede 3D-planning te kunnen maken, is naast een CBCT een scanguide nodig. Deze wordt gemaakt door het tandtechnisch laboratorium. Ivory & Ivory werkt daarvoor in Nieuwegein samen met Excent Tandtechniek Nieuwegein, met korte lijnen tussen tandarts en tandtechnicus. Geheel volgens de wensen van Djamaludin maakt tandtechnicus Hans Veenbrink de scanguide. In deze casus lijkt die veel op een transparante partiële prothese, waarin ook al de gebitselementen staan. Ter oriëntatie van de guide zijn er ook glasparels in opgenomen. Met de scanguide in de mond wordt een scan gemaakt. Wordt deze scan via Simplan Pro gecombineerd met de CBCT dan kan op geleide van de prothetiek de positie van de implantaten bepaald worden, waarbij gelijktijdig duidelijk wordt of voor het bereiken van die positie botaugmentaties geïndiceerd zijn.


Schone chirurgie
Met de scanguide wordt dus een planning van de implantatieprocedure gemaakt. Idealiter houdt deze planning in dat de implantoloog vooraf bepaalt welk type implantaten waar geplaatst gaan worden en wat de diameter en de lengte van de implantaten zullen zijn. Door Materialise, de producent van het SimPlant planningsysteem, wordt hiertoe langs digitale weg een boormal vervaardigd. In deze mal bevinden zich de openingen waardoorheen de implantoloog de chirurgie uitvoert. Dankzij de 3D-planning verloopt die chirurgie in beginsel flapless. Door de openingen in de mal heen wordt in het mondslijmvlies een gat gepuncht. Aansluitend wordt het implantaatbed geprepareerd en het implantaat geplaatst. Deze schone chirurgie is voor de patiënt minder ingrijpend, de chirurgische fase verloopt sneller, hechtingen zijn veelal niet nodig en de nabezwaren zijn beperkt. Inherent aan chirurgie blijft evenwel een zekere mate van onvoorspelbaarheid. Dit komt in het chirurgische plan tot uiting in notities over onder meer de diepte van de geplaatste implantaten. Soms moeten die wat hoger of wat lager worden geplaatst dan aanvankelijk was voorzien. Dit zijn echter betrekkelijke geringe aanpassingen die het principe van de gestuurde chirurgie niet ondermijnen.


Tanden in een halve dag
Vanuit het perspectief van de tandtechnicus brengt deze 3D-geplande procedure met zich mee dat meteen na plaatsing de meso- of suprastructuur kan worden vervaardigd. In een edentate situatie in de bovenkaak kan de bestaande bovenprothese op deze manier direct worden gepromoveerd tot een implantaatgedragen prothese die als tijdelijke vaste voorziening functioneert. Hiervoor worden dan niet alle zes implantaten gebruikt, maar hoogstens vier. Ook bestaat de mogelijkheid dat Materialise al voor de implantatie een model met analogen aan het tandtechnisch laboratorium levert. Op dit model kan het lab dan snel de suprastructuur maken, waardoor de wachttijden voor de patiënt beperkt blijven. Deze methode kent echter wel beperkingen, zodat Djamaludin liever nog steeds een afdruk maakt en die meteen door het tandtechnisch laboratorium laat verwerken. Als de logistiek met het lab goed is geregeld, betekent dat de edentate patiënt beloofd kan worden dat hij binnen een dag met een vaste voorziening naar huis kan. Aanvullende voorwaarden voor het succes hiervan is de 3D-planning en het concept van de immediate loading. Implantaten zijn onmiddellijk te belasten als de primaire stabiliteit voldoende is. In de onderkaak is dit veelal goed te bereiken, in de bovenkaak betekent 40N/cm2 dat immediate loading verantwoord is. Bovendien moet de patiënt leefregels in acht nemen, zoals het nuttigen van uitsluitend zacht voedsel. En zes weken later terugkomen voor de reiniging en nazorg.

Informeer de patiënt
In de werkwijze van Ivory & Ivory wordt niet direct de definitieve constructie op de implantaten vervaardigd. Met bijvoorbeeld het All-on-4systeem is dat wel zo, maar dit systeem bergt dan ook het risico in zich dat bij verlies van enkel één van de implantaten ook de constructie verloren is. Als je met een tijdelijke vaste constructie op vier van de zes implantaten een half jaar overbrugt, is de osseo-integratie van de implantaten goed te monitoren. Mocht dan één van de zes implantaten niet goed vastgroeien, dan kan na een half jaar besloten worden om een constructie op vijf implantaten te vervaardigen. Met de 3D-planning kan dus in een halve dag wel een vastzittende voorziening worden gemaakt, maar dit is dan niet de definitieve voorziening. Die volgt na een half jaar en kan dan bijvoorbeeld bestaan uit separate bruggen, een wrap-aroundconstructie of een uitneembare constructie op meerdere staafconstructies. Het is cruciaal om de patiënt hierover van te voren in te lichten, net zoals het van belang is om door een goede patiëntenselectie te kunnen uitmaken of immediate loading tot de mogelijkheden behoort. Ook deze selectie is met een CBCT en een 3D-planning op verantwoorde manier uit te voeren.

De patiënt met het desolate onderfront die als tijdelijke voorziening een volledige onderprothese op vier implantaten kreeg, was zo te spreken over het resultaat van de behandelplanning dat hij nu besloten heeft ook in de bovenkaak een meer betrouwbare constructie te laten vervaardigen. Dat is een bijkomend effect van digitale planning op de computer. Als de geïnteresseerde patiënt dat ziet, zal hij ervan overtuigd raken dat zijn behandeling volgens een weloverwogen plan verloopt. Ook heeft de patiënt gelijk inzicht in het eindresultaat.

Meer weten over digitalisering en investeringen?
Vraag vrijblijvend een consult aan met een accountmanager uit uw regio en ontdek de mogelijkheden van uw praktijk:
Bel 0800-3300000
stuur een e-mail naar sales@excent.eu
of bezoek onze website

De tandheelkunde en de tandtechniek zijn in ontwikkeling. De afgelopen anderhalf jaar is de digitalisering in de tandheelkunde in een stroomversnelling gekomen. Steeds meer praktijken en laboratoria zien de voordelen in van een digitale workflow versus de conventionele methoden. Bij marktleider Excent Tandtechniek juicht Edwin Boere die ontwikkeling toe.


Joost Jorna (links) en Edwin Boere

Edwin Boere: “De digitalisering in de tandheelkunde gaat nu hard. De digitale mondscanner, het digitaal ontwerpen van structuren, het plannen van implantaten; bij marktleider Excent Tandtechniek wordt inmiddels 80% van het werk dat digitaal kan via de CAD/CAM-technologie gedaan. “Daarmee lopen we in Nederland voorop. Onze markt werkt daar ook aan mee, want in tegenstelling tot onze buitenlandse collega’s zijn tandartspraktijken en laboratoria hier bereid om nieuwe technieken te testen en de voordelen daarvan in te zien. Productontwikkelaars kloppen dus graag bij ons aan.”

Edwin vertelt dat Excent nauw betrokken is bij de digitale ontwikkelingen van leveranciers: “We geven de feedback uit de markt door aan de ontwikkelaars en houden alle leveranciers scherp in de gaten. Marktleider Excent kiest er heel bewust voor om meerdere producten van meerdere leveranciers aan te bieden: we concentreren ons niet op één partij. Dankzij die keuze kunnen we alle in Nederland beschikbare mondscanners aanbieden. Daarnaast beschikken de Excent tandtechnische laboratoria over vele verschillende CAD/CAM systemen zodat aan iedere vraag uit de tandheelkunde kan worden voldaan.”

Foutmarge nihil

“We zijn bij Excent altijd op zoek naar meer mogelijkheden om de tandheelkunde en tandtechniek optimaal te laten samenwerken. Dat hoeven niet zozeer vaktechnische oplossingen te zijn. Zo hebben we een kosteloos digitaal orderformulier waarmee online restauratieopdrachten kunnen worden doorgegeven. Via een barcode bij de afdruk kan eenvoudig worden afgelezen welke restauratie er vervaardigd moet worden.” Ook voor implantaatplanning biedt Excent verschillende pakketten, van onder andere Nobel Biocare en Materialise. “Hiermee kan de implantoloog met behulp van speciale software en een CT-scan een implantaat plannen bij de virtuele patiënt. Deze digitale gegevens gebruiken wij om een geïndividualiseerde boormal te leveren waarmee een zeker en kwalitatief hoogwaardig resultaat geboekt wordt. De foutmarge is in dit soort processen vrijwel nihil.”

Investering terugverdienen

De digitalisering zet door, maar niet alle tandheelkundigen zullen hier direct in meegaan. Edwin Boere: “Dat verwachten wij ook niet. Het is logisch dat individuele praktijken twijfelen over investeringen in digitalisering. Het moet zichzelf terugverdienen.” De winst van bijvoorbeeld een digitale mondscanner zit niet alleen in efficiëntie en tijd. “Nee, patiënten ervaren het ook als veel prettiger dan conventioneel happen. Daar krijgen we zelfs ‘fanmail’ over! Bovendien zien tandartsen bij het plaatsen van de kroon pas echt het verschil.” Het leren omgaan met digitale technieken is volgens Edwin niet lastig. “We geven een training van een dagdeel; na een paar proefpatiënten hebben de meeste tandartsen het dan onder de knie.” Het aanschaffen van een digitale mondscanner is nu interessant. Edwin Boere: “Omdat er geen afdrukmateriaal gebruikt wordt, valt de milieuvriendelijke mondscanner onder de ‘groene bedrijfsmiddelen’ en komt deze in aanmerking voor de MIA en VAMIL-regeling. Dit is een subsidie die het voor praktijken extra aantrekkelijk maakt om toch te investeren in digitalisering.”

Meer weten over digitalisering en investeringen?

Vraag vrijblijvend een consult aan met Edwin Boere en ontdek de mogelijkheden voor uw praktijk.
Ga naar
www.excent.eu/voor-tandartsen/diensten/digitale-data-uitwisseling/
bel 0800-3300000 of
stuur een e-mail naar
e.boere@excent.eu

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes